Nr MPZP

M_96

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Szkolnej

Rejon

Bujaków

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr VIII/155/2015 z dnia 28.04.2015 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 2667 z dnia 11.05.2015 r.

Status

obowiązujący