Nr MPZP

M_66

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Pokoju

Rejon

Centrum

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XL/1050/2014 z dnia 8.04.2014 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 2485 z dnia 18.04.2014 r.

Status

obowiązujący