Nr MPZP

M_62

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego przy ul. Bielskiej w granicach działki 963/11

Rejon

Gronie

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XIX/365/2012 z dnia 29.05.2012 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 2931 z dnia 20.07.2012 r.

Status

obowiązujący