Nr MPZP

M_26

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach działek: 1132/135, 1133/145, 1134/135, 362/136 przy ul. Wieczorka

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXXVIII/749/2009 z dnia 29.09.2009 r.

Rejon

Kamionka

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 205 poz. 3758 z dnia 20.11.2009 r.

Status

obowiązujący