Uchwała nr XXXIII/303/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLVII/460/2021 z dnia 26.10.2021 r.