Mikołów, dnia 25.11.2020 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), na wniosek grupy radnych Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 26 listopada 2020 r., na godz. 1600 XXXIV Sesję – nadzwyczajną – Rady Miejskiej Mikołowa. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie apelu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2020 r. dotyczącej przekształcenia Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o. w szpital covid-owy – dedykowany dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.
  4. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zaproszenie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania sesji.