- projekt uchwały nr 140/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021

- projekt uchwały nr 141/2020 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2032

- projekt uchwały nr 142/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- projekt uchwały nr 147/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/236/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych

- projekt uchwały nr 148/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie

- projekt uchwały nr 149/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- projekt uchwały nr 150/2020 uchylający uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie

- projekt uchwały nr 151/2020 w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

- projekt uchwały nr 143/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

- projekt uchwały nr 144/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

- projekt uchwały nr 145/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień

- projekt uchwały nr 153/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mikołów

- projekt uchwały nr 152/2020 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

- projekt uchwały nr 154/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

- projekt uchwały nr 155/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020 - 2031

- projekt uchwały nr 146/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania

- projekt uchwały nr 156/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji, oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- projekt uchwały nr 157/2020 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków