Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk-Słomska zaproponowała, aby we wrześniu tematem wiodącym sesji RM był system ciepłowniczy w Mikołowie.