Uchwała Nr 4200/IV/138/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 września 2020 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Mikołów obligacji komunalnych na łączną kwotę 7.000.000,00 zł