Mikołów, dnia 11.09.2020 r.

RADA MIEJSKAMIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 22 września 2020 r. na godz. 1600 XXX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX/2020.
4. Temat wiodący: współpraca Miasto – Powiat.
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i instytucji kultury, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok,
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu,
d) szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,
e) ustanowienia dorocznej Nagrody Artystycznej Burmistrza Mikołowa oraz warunków i trybu jej przyznawania,
f) szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa,
g) Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie,
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie.
7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
11. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska  

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.