Uchwała nr XXIX/275/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa zawierającego sprzeciw wobec przebiegu
proponowanych nowych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego
Portu Komunikacyjnego