Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 601/192/20 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 583/174/20 z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzorów wniosków i wzoru umowy obowiązujących przy ubieganiu się o dotację celową na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy Mikołów