Uchwała nr XXVII/247/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok