- roczne sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań przygotowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

- ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Mikołów za 2019 rok

- sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie za 2019 rok

- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mikołów za 2019 rok

- sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok

- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mikołów na lata 2017-2020 za 2019 rok

 - projekt uchwały nr 89/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. K. Miarki

- projekt uchwały nr 90/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury

- projekt uchwały nr 91/2020 w sprawie nadania nazw „ul. Lisów, Wilków, Zajęcy, Niedźwiedzi i Wiewiórek” drogom wewnętrznym w Mikołowie

- projekt uchwały nr 92/2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

- projekt uchwały nr 92A/2020 w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej

- projekt uchwały nr 93/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 94/2020 w sprawie projektu Statutu „Muzeum w Mikołowie (w organizacji)” w celu uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- projekt uchwały nr 95/2020 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów

- sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie za 2019 rok

- sprawozdanie z działalności Miejskiej Placówki Muzealnej w Mikołowie 2019-2020

- raport merytoryczny z działalności Instytutu Mikołowskiego w I półroczu 2020 roku

- projekt uchwały nr 96/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

- projekt uchwały nr 97/2020 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie za lata 2019-2020

- projekt uchwały nr 98/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031

- projekt uchwały nr 99/2020 w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa zawierającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych nowych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

- projekt uchwały nr 100/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa