Mikołów, 21.05.2020

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 12 ust. 6 załącznika do uchwały nr XII/276/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 9 października 2015 r., poz. 5139 ze zm.) w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 27 maja 2020 r. na godz. 1600 XXV uroczystą Sesję Rady Miejskiej Mikołowa. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Temat wiodący: Jubileusz 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce:
- prezentacja rad miejskich począwszy od kadencji 1990 – 1994,
- prezentacja jak zmieniał się Mikołów, w tym samorząd, na przestrzeni 30 lat,
- podsumowanie pracy samorządu przez burmistrzów i przewodniczących rad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa z okazji Jubileuszu 30-lecia Samorządu Terytorialnego.
5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.