Uchwała nr XXIII/230/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLVII/461/2021 z dnia 26.10.2021 r.