- zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 517/108/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2019 rok

- zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 501/92/20 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok

- informacja o stanie mienia Gminy Mikołów za 2019 rok

- projekt uchwały nr 69/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie

- projekt uchwały nr 70/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2020/2021

- projekt uchwały nr 71/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mikołowa wotum zaufania

- projekt uchwały nr 72/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok

- projekt uchwały nr 73/2020 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom  w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania jej wykorzystania

- projekt uchwały nr 75/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/243/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 76/2020 w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/848/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 sierpnia 2002 roku w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pn. "Dolina Jamny"

- raport o stanie Mikołowa za rok 2019

- projekt uchwały nr 77/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031

- projekt uchwały nt 78/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za rok 2019

- projekt uchwały nr 79/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

- projekt uchwały nr 80/2020 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

- projekt uchwały nr 81/2020 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

- projekt uchwały nr 82/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa

- projekt uchwały nr 83/2020 w sprawie petycji o nadanie nazwy ulicy