- projekt uchwały nr 63/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

- projekt uchwały nr 64/2020 w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Mikołów oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

- sprawozdanie z działalności CUW

- informacja dotycząca oświaty w Mikołowie w roku szkolnym 2019/2020

- sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego

- projekt uchwały nr 48/2020 w sprawie apelu dotyczącego podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania z używania w Urzędzie Miasta Mikołowa, jednostkach pomocniczych i jednostkach organizacyjnych Miasta Mikołowa opakowań i naczyń plastikowych

- projekt uchwały nr 65/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 66/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

- sprawozdanie z działalności Śląskiego Ogrodu Botanicznego

- projekt uchwały nr 67/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031