- projekt uchwały nr 32/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 37/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/363/20123 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

- projekt uchwały nr 38/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku  na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 39/2020 w sprawie określenia szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mikołów  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli  nieruchomości za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

- projekt uchwały nr 46/2020 w sprawie w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Podleskiej  w Mikołowie na działce nr 2286/110, polegającej na zwiększeniu ilości kondygnacji  nadziemnych  z trzech na cztery, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami użytkowymi i wbudowanym garażem podziemny

- projekt uchwały nr 47/2020 w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa

- projekt uchwały nr 49/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa

- projekt uchwały nr 50/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

- projekt uchwały nr 51/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031

- projekt uchwały nr 52/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok