Mikołów, dnia 24.03.2020 r.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze RP mocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., jak również w nawiązaniu do dzisiejszego wystąpienia Premiera i Ministra Zdrowia i wprowadzenia kolejnych obostrzeń przez Rząd RP, odwołuję XXII sesję Rady Miejskiej zwołaną na dzień 24.03.2020 r., mając na uwadze bezpieczeństwo, w tym zdrowie i życie Radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miasta oraz mieszkańców Mikołowa.

Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

 


Mikołów, dnia 17.03.2020 r.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov 2 wywołującego chorobę COVID-19 informuję, że zaplanowana na dzień 24.03.2020 r. sesja Rady Miejskiej odbędzie się z zachowaniem wszystkich rekomendowanych środków ostrożności.

Zniesiony został temat wiodący „współpraca Miasto - Powiat, w tym omówienie inwestycji zrealizowanych w 2019 roku, w których Gmina partycypowała, oraz wspólnych inwestycji zaplanowanych na 2020 rok”.

Jednocześnie zwróciłam się z prośbą do Burmistrza Miasta Mikołowa o ograniczenie liczby urzędników obecnych na sesji.

Zwracam się z prośbą do pracowników urzędu, przedstawicieli jednostek pomocniczych i organizacyjnych, do przedstawicieli mediów oraz mieszkańców, żeby w miarę możliwości ograniczyć obecność na sesji, a jej przebieg śledzić on-line.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w naszym kraju proszę mieć na uwadze, że forma sesji oraz jej data mogą jeszcze ulec zmianie.

Liczę na Państwa zrozumienie.
Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

 


Mikołów, dnia 16.03.2020 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 24 marca 2020 r. na godz. 1600 XXII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XX/2020 oraz XXI/2020.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (2.668 zł);
d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
e) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów;
f) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
g) określenia szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z ter. Gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
h) zmiany uchwały nr XIX/363/20123 RM Mikołowa z dnia 29 maja 2012 r. w spr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów 2020 roku;
j) ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2021;
k) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 3;
l) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Rynek 4;
m) nadania nazwy „Miętowa” w Mikołowie;
n) nadania nazwy „ul. Samuela Hermanna Stauba” w Mikołowie;
o) odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Podleskiej w Mikołowie na dz. 2286/110, podlegającej na zwiększeniu ilości kondygnacji nadziemnych z trzech na cztery, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami użytkowymi i wbudowanym garażem podziemnym;
p) skargi na działalność Burmistrza Mikołowa;
r) apelu dotyczącego podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania z używania w Urzędzie Miasta Mikołowa, jednostkach pomocniczych i jednostkach organizacyjnych Miasta Mikołowa opakowań i naczyń plastikowych;
s) zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa.
5. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
6. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
9. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska  

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.