Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 492/83/20 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi