Uchwała nr XX/215/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLIII/408/2021 z dnia 22.06.2021 r.