Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24.03.2020 r.:

"W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze RP mocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., jak również w nawiązaniu do dzisiejszego wystąpienia Premiera i Ministra Zdrowia i wprowadzenia kolejnych obostrzeń przez Rząd RP, odwołuję XXII sesję Rady Miejskiej zwołaną na dzień 24.03.2020 r., mając na uwadze bezpieczeństwo, w tym zdrowie i życie Radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miasta oraz mieszkańców Mikołowa."


- projekt uchwały nr 31/2020 w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa zawierającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych trzech wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

- projekt uchwały nr 32/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 33/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

- projekt uchwały nr 34/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów 2020 roku

- projekt uchwały nr 35/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

- projekt uchwały nr 36/2020 w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2021

- projekt uchwały nr 37/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/363/20123 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 maja 2012 r. w spawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

- projekt uchwały nr 38/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku  na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 39/2020 w sprawie określenia szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mikołów  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli  nieruchomości za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

- projekt uchwały nr 40/2020 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031

- projekt uchwały nr 41/2020 w sprawie zmian w budżecie na rok 2020

- projekt uchwały nr 42/2020 w sprawie nadania nazwy „ul. Samuela Hermanna Stauba” w Mikołowie

- projekt uchwały nr 43/2020 w sprawie nadania nazwy „ul. Miętowa” w Mikołowie

- projekt uchwały nr 44/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 4

- projekt uchwały nr 45/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 3

- projekt uchwały nr 46/2020 w sprawie w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Podleskiej  w Mikołowie na działce nr 2286/110, polegającej na zwiększeniu ilości kondygnacji  nadziemnych  z trzech na cztery, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami użytkowymi i wbudowanym garażem podziemnym

- projekt uchwały nr 50/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży