- projekt uchwały nr 12/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Klonowej

- projekt uchwały nr 13/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha

- projekt uchwały nr 14/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Nowy Świat

- projekt uchwały nr 15/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Podleskiej

- projekt uchwały nr 16/2020 w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Mikołów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

- projekt uchwały nr 18/2020 w sprawie nadania nazwy ul. Łąkowa w Mikołowie

- projekt uchwały nr 19/2020 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 20/2020 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 22/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 21/2020 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- projekt uchwały nr 24/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 25/2020 w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 23/2020 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieczysława Dzieńdziela w Mikołowie

- projekt uchwały nr 26/2020 w sprawie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031

- projekt uchwały nr 27/2020 w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

- projekt uchwały nr 28/2020 w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego

- projekt uchwały nr 29/2020 w sprawie wprowadzenia na obszarze Centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu