Uchwała nr XIX/195/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXX/283/2020 z dnia 22.09.2020 r.