- projekt uchwały nr 1/2020 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Mikołów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mikołów

- projekt uchwały nr 3/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji

- projekt uchwały nr 4/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień

- projekt uchwały nr 5/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania

- projekt uchwały nr 6/2020 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa

- skorygowany projekt uchwały nr 7/2020 w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego

- skorygowany projekt uchwały nr 8/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

- projekt uchwały nr 9/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031  

- projekt uchwały nr 2/2020 w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników

- projekt uchwały nr 10/2020 korekta projektu uchwały nr 6/2020 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa

- projekt uchwały nr 11/2020 w sprawie skargi na pracowników Biura Planowania Przestrzennego