L.p.

Podmiot kontrolujący

Temat (przedmiot) kontroli

1.

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach

Wykonanie budżetu państwa w roku 2018 – wykorzystanie środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania wynikające z ustawy z dnia 08.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. Wyniki kontroli przedstawiono w „Wystąpieniu pokontrolnym”.

2.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Mikołów za okres od 01.01.2015 r. do 05.04.2019 r. Wyniki kontroli przedstawiono w „Wystąpieniu pokontrolnym”.

3.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego i ochrona danych osobowych. Wyniki kontroli przedstawiono w „Wystąpieniu pokontrolnym”.

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola doraźna prawidłowości realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów”, objętego wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyniki kontroli przedstawiono w „Informacji pokontrolnej”.

5.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola prawidłowości realizacji projektu „Szkoła otwarta na wiedzę – etap II”, objętego wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki kontroli przedstawiono w „Informacji pokontrolnej”.

6.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola prawidłowości realizacji projektu „Słoneczna Gmina – budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”, objętego wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyniki kontroli przedstawiono w „Informacji pokontrolnej”.

7.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Przestrzeganie przepisów ppoż. Wyniki kontroli przedstawiono w „Protokole ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych”.