Uchwała nr XVIII/185/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LXII/610/2022 z dnia 22.11.2022 r.