- projekt uchwały nr 136/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020

- projekt uchwały nr 137/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2031

- projekt uchwały nr 144/2019 w sprawie nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod inwestycje drogowe

- projekt uchwały nr 146/2019 w sprawie nadania statutu Instytutowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 147/2019 w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej

- projekt uchwały nr 148/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

- projekt uchwały nr 149/2019 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2017-2021

- projekt uchwały nr 151/2019 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

- projekt uchwały nr 152/2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

- projekt uchwały nr 153/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- projekt uchwały nr 154/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- projekt uchwały nr 145/2019 w sprawie zmiany Statutu Jednostki Budżetowej - Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

- projekt uchwały nr 155/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2019-2031

- projekt uchwały nr 150/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/561/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Mikołowa

- projekt uchwały nr 156/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2019/2010

- projekt uchwały nr 157/2019 w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

- projekt uchwały nr 158/2019 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

- projekt uchwały nr 159/2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów

- projekt uchwały nr 160/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

- projekt uchwały nr 161/2019 w sprawie protestu wobec wykonania badawczego otworu wiertniczego Bielszowice - 1K wraz z otworem kierunkowym Bielszowice - 2H w celu oceny przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla w ramach II Etapu Programu Badawczego Geo-Metan na terenie Miasta Mikołów

- projekt uchwały nr 162/2019 w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 163/2019 w sprawie zmiany uchwały n II/14/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji

- projekt uchwały nr 164/2019 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa

- projekt uchwały nr 165/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

- projekt uchwały nr 166/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu