- projekt uchwały nr 126/2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

- sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Mikołowa za 2018 rok

- projekt uchwały nr 129/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 130/2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

- projekt uchwały nr 127/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 128/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 131/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu

- sprawozdanie Zakładu Inżynierii Miejskiej dot. systemu ciepłowniczego w Mikołowie

- prezentacja dot. wykorzystania ciepła systemowego

- sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mikołowie za 2018 rok

- projekt uchwały nr 132/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2019-2031

- projekt uchwały nr 133/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 

- projekt uchwały nr 135/2019 w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów

- projekt uchwały nr 134/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji

- sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.

- dane statystyczne dot. stanu bezpieczeństwa w Mikołowie za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.

- projekt uchwały nr 113/2019 w sprawie skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie