PN/14/2019/UM Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami na zadanie pod nazwą "Modernizacja pomieszczeń parteru starej części szkoły wraz z modernizacją wymiennikowni i wymianą tablicy głównej oraz wymianą opraw oświetleniowych w SP3 w Mikołowie ul. Bandurskiego 1"