- projekt uchwały nr 108/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

- projekt uchwały nr 109/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień między Gminą Mikołów a Miastem Tychy

- projekt uchwały nr 110/2019 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mikołów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku

- projekt uchwały nr 112/2019 w sprawie nadania statutu Instytutowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 111/2019 w sprawie petycji dotyczącej propozycji nazwy dla łącznika pomiędzy ul. Długą a ul. Strzechy

- projekt uchwały nr 113/2019 w sprawie skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 114/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 115/2019 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków

- projekt uchwały nr 116/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

- projekt uchwały nr 117/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zamkowej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 118/2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Mokierskiej

- projekt uchwały nr 119/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

- projekt uchwały nr 120/2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

- projekt uchwały nr 121/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

- projekt uchwały nr 122/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

- informacja dot. gospodarki mieszkaniowej Gminy Mikołów za okres od stycznia 2018 r. do września 2019 r.

- projekt uchwały nr 123/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030

- projekt uchwały nr 124/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych