- projekt uchwały nr 80/2019 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

- sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 86/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie

- projekt uchwały nr 89/2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 80/2019 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

- projekt uchwały nr 83/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie

- projekt uchwały nr 90/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 91/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

- projekt uchwały nr 87/2019 zmieniający uchwałę nr IX/86/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024

- projekt uchwały nr 92/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy

- informacje i materiały na temat rozwoju sportu i rekreacji w mieście - MOSiR

- projekt uchwały nr 93/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030

- projekt uchwały nr 94/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

- projekt uchwały nr 96/2019 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa

- projekt uchwały nr 97/2019 w sprawie petycji dotyczącej nazwy łącznika pomiędzy ul. Długą a ul. Strzechy