- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mikołów na lata 2017-2020

- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na lata 2017-2019

- sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

- ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok

- projekt uchwały nr 52/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

- projekt uchwały nr 53/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie

- projekt uchwały nr 54/2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024

- projekt uchwały nr 55/2019 w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka

- projekt uchwały nr 56/2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 57/2019 w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego 

- projekt uchwały nr 58/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

- projekt uchwały nr 59/2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

- projekt uchwały nr 60/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030

- projekt uchwały nr 61/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego