L.p.

Podmiot kontrolujący

Temat (przedmiot) kontroli

1.

Śląski Urząd Wojewódzki

Prawidłowość postępowań meldunkowych prowadzonych w oparciu o ustawę o ewidencji ludności oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Wyniki kontroli przedstawiono w „Wystąpieniu pokontrolnym”.

2.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Ocena prawidłowości zastosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych przy realizacji projektu „Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów”, objętego wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.10.03.01-24-0497/17-005). Wyniki kontroli przedstawiono w „Informacji pokontrolnej”.

3.

Archiwum Państwowe w Katowicach

Zabezpieczenie archiwum zakładowego i przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym. Wyniki kontroli przedstawiono w „Protokole kontroli”

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych przy realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II – termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta” objętego wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.04.03.01-24-04FF/17-003). Wyniki kontroli przedstawiono w „Informacji pokontrolnej”.

5.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych przy realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60”, objętego wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.04.03.01-24-04FH/17-000). Wyniki kontroli przedstawiono w „Informacji pokontrolnej”.

6.

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie stosowania przepisów dot. urlopów pracowniczych. Wyniki kontroli przedstawiono w „Wystąpieniu”

7.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Kontrola problemowa gospodarki odpadami. Wyniki kontroli przedstawiono w „Wystąpieniu pokontrolnym”.

8.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych przy realizacji projektu „Słoneczna Gmina – budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0384/17-00). Wyniki kontroli przedstawiono w „Informacji pokontrolnej”.