- projekt uchwały nr 13/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/722/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 12/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 14/2019 w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 16/2019 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2019

- projekt uchwały nr 17/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - teren nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - teren nr 2, przy ul. Młyńskiej - teren nr 3 i przy ul. Spółdzielczej - teren nr 4 w Mikołowie

- projekt uchwały nr 18/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 19/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

- projekt uchwały nr 20/2019 w sprawie nadania nazw ulicom

- projekt uchwały nr 21/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

- projekt uchwały nr 22/2019 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 - 2021

- projekt uchwały nr 23/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030

- projekt uchwały nr 24/2019 w sprawie uchylenia treści ust. 1 w § 2 uchwały nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 i wprowadzenia skorygowanej treści ust. 1 w § 2 uchwały nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

- projekt uchwały nr 25/2019 w sprawie petycji o nadanie nazwy ulicy mianem Rycerzy Jedi