- projekt uchwały nr 1/2019 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 2/2019 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 3/2019 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- projekt uchwały nr 4/2019 w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Mikołów i wysokości stawki procentowej bonifikaty

- projekt uchwały nr 5/2019 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

- projekt uchwały nr 6/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu

- projekt uchwały nr 7/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

- projekt uchwały nr 8/2019 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich

- projekt uchwały nr 9/2019 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 10/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030

- projekt uchwały nr 11/2019 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów 

- protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały nr 3/2019

- projekt uchwały nr 15/2019 w sprawie nadania nowej nazwy ulicy Rycerzy Jedi