Uchwała Nr 4200/V/143/2018 z dnia 20 września 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mikołowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku