Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Mikołów.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru
.

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe magisterskie,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
7. studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą lub pokrewne,
8. udokumentowane doświadczenie zawodowe co najmniej 5-letnie na stanowisku kierowniczym w placówce oświatowej,
9. posiadanie znajomości przepisów z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy Kodeks Pracy, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy Karta Nauczyciela, Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
10. umiejętność obsługi komputera i posługiwania się komputerowym oprogramowaniem między innymi: SIO, PABS.

II. Wymagania dodatkowe:

1. bardzo dobra organizacja czasu pracy i wysoka kultura osobista,
2. dyspozycyjność bardzo dobra i komunikatywność,
3. inicjatywa i pełna samodzielność w działaniu,
4. zdyscyplinowanie i terminowość realizacji zadań,
5. sumienność i bardzo duże zaangażowanie w wykonywaną pracę.
6. systematyczność, dociekliwość i staranność w wykonywaniu zadań,
7. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
8. czynne prawo jazdy kat B.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. nadzór nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez miasto w zakresie spraw organizacyjnych, w tym analizowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych oraz aneksów (obsługa PABS),
2. prowadzenie spraw związanych z siecią szkół prowadzonych przez miasto,
3. prowadzenie spraw związanych ze szkołami i placówkami niepublicznymi i publicznymi prowadzonymi przez osoby prawne lub fizyczne,
4. prowadzenie spraw związanych ze żłobkami i klubami dziecięcymi,
5. sprawowanie nadzoru nad dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez miasto,
6. prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem dyrektorów,
7. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
8. prowadzenie spraw dotyczących uczniów,
9. wydawanie decyzji dotyczących dofinansowania kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
10. prowadzenie spraw dotyczących porozumień z innymi gminami w zakresie zadań oświatowych,
11. prowadzenie systemu informacji oświatowej SIO,
12. analiza danych w systemie PABS,
13. opracowanie analiz i planów strategicznych dotyczących lokalnego systemu oświaty,
14. koordynowanie zadań w zakresie informatyzacji szkół i placówek,
15. sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami niepublicznymi i publicznymi prowadzonymi przez osoby prawne lub fizyczne w zakresie dotowania,
16. prowadzenie spraw dotyczących stypendiów Burmistrza Mikołowa,
17. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zadań realizowanych przez szkoły i placówki w zakresie wyjazdów śródrocznych dzieci w ramach profilaktyki zdrowotnej,
18. koordynowanie i zatwierdzanie planów budżetowych placówek,
19. koordynacja, nadzór nad realizacją programów rządowych oraz programów dofinansowanych ze środków krajowych I unijnych,
20. prowadzenie wymaganej prawem sprawozdawczości,
21. stała współpraca z innymi wydziałami i zespołami, w celu prawidłowej realizacji zadań,
22. inne zadania zlecone przez przełożonych.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16,
2. praca na jedną zmianę,
3. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
4. praca przy monitorze ekranowym,
5. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
6. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
7. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zmianami).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu listopadzie 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu lub inny dokument potwierdzający wymagane wykształcenie wyższe,
2. kserokopie dokumentów o posiadanych uprawnieniach, kursach, szkoleniach-jeżeli kandydat takie posiada,
3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych,
4. kwestionariusz osobowy,
5. CV z uwzględnieniem dotychczasowych miejsc pracy,
6. list motywacyjny,
7. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia jeżeli kandydat jest zatrudniony)
8. dokument potwierdzający co najmniej 5- letni staż pracy stanowisku kierowniczym,
9. oświadczenie kandydata, iż posiada znajomość przepisów określonych w punkcie I pp. 9 wymagania niezbędne,
10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku Naczelnika Wydziału Oświaty,
11. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
13. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
14. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 z późn. zmianami),
16. oświadczenie o zapoznaniu się z ,,Informacją dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Mikołów o przetwarzaniu danych osobowych”.

VII. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pok. Nr 1. Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą zawierać na kopercie dopisek ,,Oferta na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 18.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta po terminie, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać informację telefoniczną w tej sprawie.

Pozostałe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 32 48 410.