Uchwała Nr 4200/III/226/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030