Uchwała Nr 4200/III/225/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok