Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
.

Praca w wymiarze 1/2 etatu nie wcześniej niż od 1 lutego 2019 roku.

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3. wykształcenie: wyższe,
4. co najmniej 5 – letni staż pracy na stanowiskach, na których były wykonywane zadania z zakresu informacji niejawnych,
5. aktualne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne,
6. aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne,
7. nieposzlakowana opinia,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.
9. znajomość przepisów niżej wymienionych ustaw:
- ustawa o ochronie informacji niejawnych,
- ustawa o ochronie danych osobowych,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa o samorządzie gminnym,
- Ustawa o pracownikach samorządowych.
10. praktyczna znajomość przepisów i zagadnień wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
11. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
12. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel ) oraz urządzeń biurowych,
13. dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządowymi,
2. umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku i pracy w zespole,
3. wysoka kultura osobista, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
5. Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Mikołów w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.
6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
7. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
9. Przekazywanie odpowiednio ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzje o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
10.Organizowanie i nadzorowanie pracy kancelarii niejawnej.
11. Zapewnienie całodobowego nadzoru (zamknięcie, otwarcie, podejmowanie działań w przypadku włączenia się sygnalizacji alarmowych) nad działaniem systemów alarmowych w budynkach zajmowanych przez pracowników Urzędu Miasta objętych tym zabezpieczeniem.
12. Sporządzanie i nowelizowanie planu ochrony fizycznej budynków zajmowanych przez pracowników Urzędu Miasta.
13. Inne prace zlecone przez przełożonych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w budynku Urzędu Miasta, Rynek 16,
2) pomieszczenie biurowe usytuowane na piętrze budynku bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla niepełnosprawnych na parterze,
3) stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy, biurko, szafy, telefon, krzesło obrotowe, oświetlenie sztuczne,
4) praca w wymiarze 1/2 etatu w zadaniowym czasie pracy.
5) ścisła współpraca z innymi pracownikami,
6) praca przy monitorze ekranowym,
7) wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na stanowisku
8) kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia – zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny
9) konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późniejszymi. zmianami)

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu listopadzie 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Mikołów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. życiorys CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
5. kserokopia aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW
6. kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe,
7. dokument poświadczający 5 letni staż pracy na stanowiskach, na których były wykonywane zadania z zakresu informacji niejawnych.
8. własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a) nieposzlakowanej opinii,
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.)
e) oświadczenie o zapoznaniu się z ,,Informacją dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Mikołów o przetwarzaniu danych osobowych”
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o jakim mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.

VII. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesłane pocztą i składane osobiście muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko pełnomocnika Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych praca na 1/2 etatu” w terminie od dnia 12 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po upływie terminu wyznaczonego (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta w Mikołowie) będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane składania nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248545.