Uchwała nr II/18/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu

Stwierdzenie nieważności w części określonej w §1 ust. 1 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.682.2018