Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

 Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Biurze Promocji Urzędu Miasta Mikołów

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru .

Wymagania

I. Niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe preferowane zarządzanie, marketing lub pokrewne,
3. staż pracy co najmniej 3 lata pracy,
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
5. nieposzlakowana opinia,
6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. dyspozycyjność,
8. znajomość zagadnień z zakresu Public Relations, promocji miasta Mikołowa,
9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II. Dodatkowe:

1. znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Mikołowa,
2. znajomość topografii oraz historii miasta,
3. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
4. doświadczenie w prowadzeniu stron, portali internetowych i profili w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram i Youtube),
5. znajomość języka obcego (angielski) w mowie i piśmie,
6. czynne prawo jazdy kat. B
7. predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą: samodzielną, odpowiedzialną, dyspozycyjną, systematyczną, odporną na stres, posiadającą umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
8. znajomość środowiska Adobe (Photoshop CC, Illustrator CC i Premiere Pro),
9. umiejętność redagowania pism urzędowych oraz tworzenia filmów i grafik promocyjnych,
10. minimum roczne doświadczenie we współpracy z mediami.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu Miasta Mikołów,
2. informowanie o działaniach miasta i organizowanych wydarzeniach w mediach,
3. organizowanie wydarzeń promocyjnych i kulturalnych,
4. przygotowywanie i publikacja komunikatów Burmistrza,
5. inicjowanie i wdrażanie wszelkich form promocji, wpływających na pozytywny wizerunek miasta,
6. współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji miasta,
7. prowadzenie profili na portalach społecznościowych i redakcja tekstów na stronie internetowej miasta,
8. montaż oraz przygotowanie filmów promocyjnych miasta,
9. zarządzanie portalem miejskim
www.mikolow.eu, www.kalendarz.mikolow.eu, www.bip.mikolow.eu,
10. koordynacja działań promocyjnych jednostek kultury i sportu.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Jana Pawła II 2 oraz praca w terenie (obszar
Gminy Mikołów),
2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,
3. w razie konieczności praca w soboty i dni świąteczne,
4. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
5. praca przy monitorze ekranowym,
6. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
7. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
8. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu październiku 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
2. świadectwa pracy, zaświadczenia jeżeli kandydat jest zatrudniony - dokumentujące 3 letni staż pracy,
3. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
4. CV,
5. list motywacyjny zawierający między innymi informację o doświadczeniu zawodowym związanym z zakresem zadań na oferowanym stanowisku,
6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
11. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, jeżeli kandydat takie posiada (kopie dokumentów z odbytych szkoleń),
12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zmianami),
13. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
14. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Mikołów o przetwarzaniu danych osobowych”.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko inspektora w Biurze Promocji Urzędu Miasta Mikołów".

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 29.11.2018 r. do dnia 12.12.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248410.