- projekt uchwały nr 149/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030

- projekt uchwały nr 150/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019

- projekt uchwały nr 154/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028

- projekt uchwały nr 151/2018 w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej

- projekt uchwały nr 155/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Taborowa Kępa

- projekt uchwały nr 156/2018 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków

- projekt uchwały nr 157/2018 w sprawie wystąpienia Miasta Mikołowa ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce

- projekt uchwały nr 158/2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

- projekt uchwały nr 159/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/572/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

- projekt uchwały nr 160/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

- projekt uchwały nr 161/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028

- projekt uchwały nr 162/2018 w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 163/2018 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

- opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2030

- projekt uchwały nr 164/2018 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

- projekt uchwały nr 165/2018 w sprawie uchylenia załącznika nr 2 do Uchwały nr I/4/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 2 do Uchwały nr I/4/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018