- projekt uchwały nr 129/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

- projekt uchwały nr 130/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

- projekt uchwały nr 131/2018 w sprawie wieloletniego gminnego "Programu osłonowego w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

- projekt uchwały nr 132/2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

- projekt uchwały nr 133/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

- projekt uchwały nr 134/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028

- projekt uchwały nr 135/2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechula

- projekt uchwały nr 136/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa

- projekt uchwały nr 137/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Mikołowa

- projekt uchwały nr 148/2018 w sprawie obsługi w zakresie zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 128/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 152/2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania

- projekt uchwały nr 138/2018 w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 1 ds. Samorządu

- projekt uchwały nr 139/2018 w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 140/2018 w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 141/2018 w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 142/2018 w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska

- projekt uchwały nr 143/2018 w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisja Nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 144/2018 w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisja Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

- projekt uchwały nr 145/2018 w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisja Nr 8 Rewizyjna

- projekt uchwały nr 146/2018 w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisja Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji

- projekt uchwały nr 145a/2018 w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 10 ds. Szkód Górniczych

- projekt uchwały nr 153/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok