Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

 Burmistrz Miasta Mikołowa
ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze
tj: Dyrektora Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka
.

 

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka ul. Krakowska 30.

II. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego: Dyrektor Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka.
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Data zatrudnienia: od dnia 1 lutego 2019 roku.

III. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kwalifikacje: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo).
2. Obywatelstwo polskie.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Kandydat nie może figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
5. Nie był karany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona oraz ograniczona.
7. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
8. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem.
9. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
10. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora żłobka w tym badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.).

IV. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i przeciwpożarowych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Pracy.
2. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
3. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych.
4. Odporność emocjonalna i samokontrola.
5. Gotowość do stałego samodoskonalenia.
6. Odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura osobista.
7. Ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą.

V. Zakres obowiązków:

1. Kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Żłobka Miejskiego w Mikołowie.
2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno–wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
3. Prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji.
4. Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka.
5. Właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi.
6. Zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie, w tym przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
7. Terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości.
8. Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku.

VI. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.
2. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy.
3. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV).
4. Pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka Miejskiego w Mikołowie.
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
6. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy jeżeli kandydat pracuje), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – Dyrektora Żłobka Miejskiego w Mikołowie.
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe. (Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.)
10. Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. (Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o niefigurowaniu w w/w bazie.)
11. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
12. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
13. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
14. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
15. Oświadczenie o zapoznaniu się z ,,Informacją dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Mikołów o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze”.

VII. Termin i miejsce złożenia oferty o przystąpienie do konkursu:

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Mikołów – Biuro Podawcze lub pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16, od dnia 15.11.2018 roku do dnia 30.11.2018 roku w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na dyrektora Żłobka Miejskiego w Mikołowie ”.

 Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta po dniu 30.11.2018 roku, będą nieczytelne, nie będą zawierały wszystkich dokumentów zawartych w punkcie VI od 1- 15, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie.

Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248410.