Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Lokalowym i Dodatków Mieszkaniowych
w Urzędzie Miasta Mikołów
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.Wymagania

I. Niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe preferowane administracja lub pokrewne, ekonomia,
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
4. nieposzlakowana opinia,
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. dyspozycyjność,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
8. znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
- ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawy prawo energetyczne w zakresie dotyczącym dodatku energetycznego,
9. praktyczna umiejętność obsługi komputera ( w tym znajomość pakietu MS Office – Word, Excel),
10. rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista.II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przydział lokali mieszkalnych, ich rejestracja oraz aktualizowanie, rejestracja zrealizowanych przydziałów i przekwaterowań, przygotowanie umów najmu, aneksów oraz wypowiedzeń umów najmu, przygotowanie korespondencji wychodzącej,
2. prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych, w tym: przyjmowanie wniosków i ich weryfikacja, prowadzenie postępowań administracyjnych,
3. przygotowanie dokumentów do archiwizacji,

4. wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych.IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:
1. miejsce pracy: budynek Mikołów ul. Kolejowa 2 oraz budynek Urzędu Miasta Rynek 16
2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,
3. pierwsza umowa o pracę na czas określony
4. obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (ul. Kolejowa 2),
obiekt nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo ( Rynek 16)
5. praca przy monitorze ekranowym,
6. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
7. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
8. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu sierpniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej był niższy niż
6% .

1

VI. Wymagane dokumenty:
1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
2. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
3. CV,
4. list motywacyjny,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
9. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, jeżeli kandydat takie posiada (kopie dokumentów z odbytych szkoleń),
10. oświadczenie o zapoznaniu się z „informacją dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Mikołów o przetwarzaniu danych osobowych”
11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządo 2 2wych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą zawierać dopisek na kopercie "Oferta na stanowisko podinspektora w Referacie Lokalowym i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów" .

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 13.09.2018 r. do dnia 24.09.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach
i godzinach pracy Urzędu Miasta po numerem (32) 3248410.