- informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

- projekt uchwały nr 106/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

- projekt uchwały nr 107/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/797/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mikołów 

- projekt uchwały nr 108/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Mikołowa

- projekt uchwały nr 110/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

- projekt uchwały nr 109/2018 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa

- projekt uchwały nr 111/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028

- projekt uchwały nr 112/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 113/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/796/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mikołów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych