- projekt uchwały nr 88/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- projekt uchwały nr 89/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 90/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 27

- projekt uchwały nr 91/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 92/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/449/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

- projekt uchwały nr 93/2018 w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- projekt uchwały nr 94/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu dotyczących możliwości składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- projekt uchwały nr 95/2018 w sprawie ustanowienia hejnału Mikołowa i zasad jego używania

- projekt uchwały nr 96/2018 zmieniającej Uchwałę nr XXI/501/2016 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

- projekt uchwały nr 97/2018 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2010"

- projekt uchwały nr 98/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 99/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 100/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

- projekt uchwały nr 101/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/712/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018

- projekt uchwały nr 102/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028

- sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

- sprawozdanie dot. polityki senioralnej w Gminie Mikołów

- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie w latach 2017-2018

- sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie w roku 2017

- sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w latach 2017 - 2018

- projekt uchwały nr 103/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i ośrodku dla niepełnosprawnych w Mikołowie - Borowej Wsi

- projekt uchwały nr 104/2018 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze